Yayınlarımız

İşletmelerde Kriz Yönetimi Deneyimlerimizi

ST Endüstri Radyoda Paylaştık  

09 Nisan 2020

Grup Başkanımız Bülent Orta'nın Radyo Söyleşisini

Görsele Tıklayarak DinleyebilirsinizTürev Danışmanlık
Kriz Yönetimi Kılavuzu-IV
14.04.2020


Türev Yönetim Danışmanlığı uzman yönetim danışmanları tarafından hazırlanan Kriz Yönetim Kılavuzu-IV'yi incelemek için 


Türev Danışmanlık
Kriz Yönetimi Kılavuzu-III
09.04.2020Türev Yönetim Danışmanlığı uzman yönetim danışmanları tarafından hazırlanan Kriz Yönetim Kılavuzu-III' yi incelemek için 
resmi tıklayabilirsiniz.


Türev Danışmanlık

Kriz Yönetimi Kılavuzu-II
02.04.2020


Türev Yönetim Danışmanlığı uzman yönetim danışmanları tarafından hazırlanan Kriz Yönetim Kılavuzu-II' yi incelemek için 
resmi tıklayabilirsiniz.
Türev Danışmanlık
Kriz Yönetimi Kılavuzu-I
30.03.2020


Türev Yönetim Danışmanlığı uzman yönetim danışmanları tarafından hazırlanan Kriz Yönetim Kılavuzunu incelemek için
resmi tıklayabilirsiniz.T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Kısa Çalışma Ödeneğinin Devreye Alınması
25.03.2020


Kısa Çalışma Ödeneği

Metin Kutusu:  Kısa Çalışma Uygulaması

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik Kriz" 

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla iş yerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Bölgesel Kriz”

Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan iş yerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır. 

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Sektörel Kriz” 
Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki iş yerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır. 

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler”

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır. 


Kısa Çalışma Kapsamında;

  • İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
  • Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.  


İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için; 

·      İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

 

 İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

  • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
  • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,
  • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.


Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi
İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle 
Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce yapılan başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.


Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi,
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu  ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.


Başvuruların iş yerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

 

Uygunluk Tespitine Yönelik Genel Bilgiler
Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca alınan kararlar uyarınca, Bakanlığımız İş Müfettişlerince Kurumumuz Yönetim Kurulunca alınan Covid-19 Sebebiyle Yapılacak Kısa Çalışma Uygulaması Kararı uyarınca yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;

 

·     Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında

    veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve

    tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.

·     İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun

    değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz

    konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve

    inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.

·     Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları

    tarafından faaliyeti durdurulan iş yerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk

    tespiti incelemelerinde, iş yerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına

    ilişkin belgeler yeterli olacaktır.

·     İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya

    azaltılan iş yerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise,

    durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.

·      Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlığımız İş Müfettişlerince rapor

    niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurumumuz İl

    Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup

    ıslak imzalı hali ise iş yerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare

    gönderilecektir.

·     Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları

    tarafından faaliyeti durdurulan iş yerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk

    tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari

    tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma

    uygulaması da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır. 


İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı iş yerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, iş yerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede 
Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.


Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.


Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. 

Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı iş yerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle iş yerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.


Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsili 

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.


Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçin Ödenen Primler
İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.


Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi
İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı iş günü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 


Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.


Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi
Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.


İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu 

Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.

Kaynak: T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  İŞKUR Türkiye İş Kurumu      https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/


T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Fabrikalara Covid-19 Uyarıları
24.03.2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üretim tesislerine yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı çalışanların korunması amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin yazılı uyarıda bulundu. 7 ana kategoriden oluşan uyarı listesinde, ateş ölçüm, takip kayıt, beyan, hijyen, 1,5 metre kuralı, iş sürekliliğini sağlama ve bilgilendirme ana başlıkları yer aldı.

Bilgi notunda uyulacak 7 temel kural şöyle sıralandı: 

ATEŞ ÖLÇÜM KURALI: İş yerine girişlerde istisnasız tüm çalışanların ateşi ölçülmeli. Bilim Kurulunun belirlediği 37,8 derecenin üzerinde ateşi olanlar iş yeri ortamına girmemeli. Ateş ölçen yetkililer çalışanlarla temas etmeksizin zorunlu olarak maske, gözlük ve eldiven kullanmalı. Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi solunum sistemi, enfeksiyon semptomları olanlar çalıştırılmamalı. 

TAKİP KAYIT KURALI:
 Çalışanlar serviste, ofiste, yemekte ve çalışma alanlarında kendileri için belirlenmiş yerleri kullanmalı. Herhangi bir olumsuzluk durumunda test edilecek kişilerin kolaylıkla tespit edilebilmesi için tüm çalışanlar kendi yerlerinde oturmalı ve aynı kişilerle temas etmeli. 

BEYAN KURALI:
 Son 14 günde yurt dışından gelmiş kişilere veya Covid-19 tanısı olanlara temas ettiklerini belirten çalışanlara, verecekleri yazılı beyanlarına dayalı izin kullandırılabilmeli. 

HİJYEN KURALI:
 İş yerlerinde sabun, dezenfektan ve kolonya gibi hijyen ürünleri tüm alanlarda bulundurulmalı. Hijyen ürünlerinin tüm çalışanlar tarafından sıkça kullanımı teşvik edilmeli. Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve uygun dezenfektanla yıkamalı. Servis hizmetlerinden faydalanan veya ortak kullanım alanlarında vakit geçiren çalışanların sık kullanılan yüzeylerle teması mümkün olduğunca azaltılmalı. İş yerleri belirli aralıklarla pencere açılarak havalandırılmalı. 

1,5 METRE KURALI:
 Çalışanlar arasındaki mesafe en az 1,5 metre olmalı. Üretim alanları, çalışma masaları, yemekhaneler gibi tüm alanlarda bu kural uygulanmalı. Yakın teması ve kalabalığı önlemek için yemek saatleri düzenlenmeli. Zorunlu haller dışında asansörler kullanılmamalı, zorunlu hallerde ise yalnızca tek kişi asansöre binmeli. Yakın mesafede çalışma zorunluluğu bulunan kişiler sıkça değiştirmek koşuluyla maske kullanmalı. Toplantılar dijital platformlara taşınmalı. 

İŞ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMA KURALI:
 Mal ve hizmet üretimi önem sırası belirlenerek, faaliyetler kritik ve kritik olmayan olarak gruplandırılmalı. Yedek tedarik yolları belirlenmeli. Vardiya sistemi veya çalışma saatlerinde yapılacak değişiklikler tespit edilmeli. Çalışanların psikososyal durumları takip edilmeli. İş yerinin faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak şekilde asgari çalışan sayısı belirlenmeli. Mevcut çalışanlar arasında bir virüs vakasının görülmesi durumunda kişinin temas ettiği herkes karantinaya alınarak Sağlık Bakanlığına bildirilmeli. Uygun durumdaki emekli ya da eski çalışanlar belirlenerek, iş yeri faaliyetlerinin aksaması durumunda işe geri çağrılmalı. 

BİLGİLENDİRME KURALI:
 Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca yayımlananlar başta olmak üzere, bilgilendirici görsel ve videoların tamamı sık kullanılan alanlarda sergilenmeli. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri “uzaktan eğitim” şeklinde verilmeli.


Kaynak: T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber-detayi /gLAYI4bI8x47


Korona Virüs Önlemlerimiz
16.03.2020

Değerli Müşterilerimiz,


Türev Danışmanlık olarak kurulduğumuz 1997 yılından bu güne müşterilerimiz yaptığımız işin merkezinde olmuştur. Yaşamsal çözümler üretmek mottosuyla hizmet verdiğimiz müşterilerimizin ve bu günlere birlikte geldiğimiz çalışanlarımızın sağlığı bizim için her zaman, her koşulda, her şeyden önce gelmiştir.


Bu sebeple, son dönemde tüm dünyada tedirginlik yaratan yeni tip korona virüsle (COVID-19) ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türev Danışmanlık olarak ofis ve ofis dışı çalışmalarımızda bu virüse karşı aldığımız önlemleri sizlere bizzat iletmek istiyorum.

 

 “Ofislerimizi Dezenfekte Ediyoruz”

· Çalışanlarımıza farkındalığı artırmak ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz.

· Koruyucu maske ve dezenfektanları hazır bulunduruyoruz.

· Ofislerimizi sıklığı artırılmış şekilde dezenfeksiyon işlemine tabii tutuyoruz.

 

“Danışmanlık Projelerinde Saha Çalışmalarımızda ve Seyahatlerimizde Çok Dikkat Ediyoruz”

· Şirket içi ve dışındaki faaliyetlerimizde tokalaşmadan selamlaşmaya özen gösteriyoruz.

· Yurt içi seyahatlerimizde koruyucu maske, dezenfektan kullanıyor ve el hijyenine ekstra özen gösteriyoruz.

· Yakın çalışmalarda önlem olarak aradaki mesafenin güvenli mesafede olmasına dikkat ediyoruz.

· Tüm danışmanlarımızı saha çalışmalarında alınması gereken önlemler ve uygulanması gereken prosedürler hakkında sürekli bilgilendiriyoruz.

 

“Sınıf Eğitimlerinde Koruyucu Tedbirler Alıyoruz”

· Oturma düzeninde iki katılımcı arasının en az 1 metre olmasına özen gösteriyoruz.

· Eğitim esnasında kullanılmak üzere her katılımcıya koruyucu maske, tek kullanımlık eldiven ve hijyenik mendilden oluşan koruma kitini veriyoruz.

· Eğitim salonlarını her mola da havalandırıyoruz. Günlük eğitimlerde öğle  arası dâhil 4 mola veriyoruz.

· Katılımcıların eğitim esnasında dahil oldukları yakın temaslı uygulama ve  oyunları risk geçene kadar eğitim içeriklerinden çıkardık.

·Sözleşmesi yapılmış kuruma özel eğitimlerde risk geçene kadar talep eden müşterilerimize herhangi bir cezai yaptırım uygulamadan eğitim tarihini revize etme imkânı tanıyoruz.

· Tüm eğitmenlerimiz eğitim boyunca alınması gereken önlemler ve uygulanması gereken prosedürler hakkında sürekli bilgilendiriyoruz.

· Katılımcıları yurt dışı seyahatinden 14 gün önce ve gribal hastalığı olduğunda eğitime katılmaması için bilgilendiriyoruz.

 

Uyguladığımız tüm önlemler bizlerin ve birlikte çalıştığımız tüm müşterilerimizin endişe duymasını engellemek ve virüsün olası yayılmasına engel olmak içindir. Yeni tip korona virüsü global olarak en kısa sürede kontrol altına alınması ve yaşanan tedirginliğin artık son bulması en büyük temennimiz. Bu sorunu hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz.

Tüm çalışanlarımıza ve müşterilerimize sağlıklı günler diliyorum.

 

Bülent Orta

Grup Başkanı

Türev Danışmanlık


TÜREV DANIŞMANLIK resmi blog sayfaları:


KURUMSALLAŞMA teknik bilgilere, uygulama örneklerine, araştırma sonuçlarına ve yorumlara ulaşmak için aşağıda linki belirtilen resmi blog sayfamıza giriş yapın ve üye olun!

http://kurumsallasiyorum.blogspot.com.tr

 

PROFESYONELLEŞME çerçevesinde liderlik, yöneticilik, koçluk ve kişisel gelişim konularında bilgilere, uygulama örneklerine, araştırma sonuçlarına ve yorumlara ulaşmak için aşağıda linki belirtilen resmi blog sayfamıza giriş yapın ve üye olun!

http://profesyonellesiyorum.blogspot.com.tr  


KARLILIK artırmanın püf noktalarını yakalamak ve çarpıcı örneklere ulaşmak için aşağıda linki belirtilen resmi blog sayfamıza giriş yapın ve üye olun!

http://karliligimiartiriyorum.blogspot.com


Üst yöneticilerimizin şahsi blog sayfaları:

Bülent Orta - Türev Danışmanlık Grup Başkanı ve Stratejik Yapılandırma Danışmanı blog sayfası

http://bulentorta.blogspot.com

 

Dr. Savaş Tavşancı - Türev Danışmanlık Satış Pazarlama Direktörü ve Kıdemli Yönetim Danışmanı blog sayfası.

http://savastavsanci.blogspot.com

 

Elif Orta - Türev Bilişim Danışmanlığı Yöneticisi ve Kıdemli Bilgi Sistemleri Danışmanı

https://bilginindonusumu.blogspot.com