Yönetim Danışmanlığı / Sektörel Çözümler Merkezi / Tekstil ve Konfeksiyon Yönetim Danışmanlığı

                                     Tekstil ve Konfeksiyon Yönetim Danışmanlığı
                                            Textile And Confection Management Consulting


" v e r i m l i  e m e k,  k a l i t e l i  ü r ü n,  v e r i m l i   i ş l e t m e

Tekstil sektörü son yıllarda ülkelerarası acımasız bir rekabetle karşı karşıya zorlu bir mücadele vermektedir. Kar marjları minimize olurken, üretim işletmelerimiz bu şartlara uyum sağlamak için farklı yaklaşımlar göstermektedir. Ancak bu yaklaşımlarda tercihler sistematik bir  analiz çalışmasından uzak, yönetici veya işverenlerin kişisel tercihlerine bağlı kısa ve orta vadeli olabilmektedir.

Günlük sorunların giderilmesi şeklinde olmakta, kalıcı olamamaktadır. İşletmelerin ana amacının gelişerek büyümek olduğunu bilen ve bu sektöre yatırım yapmış olan tüm girişimcilerimiz kalıcı ve karlı sonuçlar için devamlı bir arayış içinde gecikmeleri önleyememekte; hedefledikleri karlılıklara ulaşamamakta ve detaylar içinde objektif çözümlerden uzaklaşmaktadırlar. Dört modülden oluşan bu yeni danışmanlık hizmetimizle öncelikle Tekstil ve Konfeksiyon firmalarının Mevcut Durum Analizlerini (MDA) yaparak kendilerine özgü sorunların tespitine ve yine kendilerine özgü yapıları içinde çözüm getirici çalışmalarla, yardımcı olmayı amaçlamaktayız. Ana hedef, görünen değil asıl nedenlerin ortaya çıkarılarak, kayıpların azaltılması ve gerekli düzenleme ile değişimleri gerçekleştirerek, hedeflenen karlılığa ulaşılmasını sağlamaktır.  

Değişim, topyekün yönetimin ortak arzu ve hedefi ile ulaşılabilecek zorlu bir süreçtir. Çoğu zaman her olanağa sahip firmalar bile bu değişimi ne kendi içlerinde gerçekleştirebilirler, ne de uygulamanın tarafsız ve objektif olmasını sağlayabilirler. Bu amaçla, aşağıda ortak hedefe odaklı dört modülden oluşan KOBİ’lere yönelik sektöre özelTEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI hizmetini tasarladık. Bu hizmetten yararlanmak isteyen firmalar kendi tercihlerini baştan belirleyebildikleri gibi, tarafımızdan yapılan MDA’ya ve bizim önerilerimize göre tercihte bulunabileceklerdir. Türev Danışmanlık Tekstil ve Konfeksyion Yönetim Danışmanlığı dört danışmanlık modülünden oluşmaktadır: 

MODÜL 1: “PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMİ GELİŞTİRME” 

AMAÇ:
 Bu programın ana amacı, yıllık faaliyet planlarından başlayarak, günlük planlara kadar sistemin yapılandırılmasını sağlamaktır. Geliştirilecek olan takip ve kontrol sistemi ile sapmaları ve bu sapmaların bir sonraki döneme yansımalarını engellemek; şirket bünyesindeki mevcut kontrol mekanizmalarını geliştirerek, yöneticilerin geri bilgi ihtiyacını karşılamak suretiyle kayıpların ve aksaklıkların giderilmesi için gerekli sistemi tesis etmek, bu modülün diğer amaçlarını oluşturmaktadır.  

YAPILACAK ÇALIŞMALAR:
- Yıllık faaliyet planının hazırlanması
- Yıllık satış planı hazırlanması
- Yıllık üretim planının hazırlanması 
- Tedarik planın ve onay planlarının hazırlanması
- İş akışı için kontrol noktalarının ve metotlarının belirlenmesi
- İş ve malzeme akışı için kontrol belgelerinin düzenlenmesi
- Genel iş akış kontrolünü yapan çalışanların eğitilmesi
- Bilgilerin geri akışı, üst yönetim için derlenmesi, raporlanması ve sunumu   

ULAŞILACAK SONUÇ :
-        Ulaşılmak istenen hedef ile gerçekleşen arasındaki olumlu veya olumsuz farklılıkların görülmesi sağlanacak.
-        Eğer olumsuz bir fark var ise, nelerden kaynaklandığını tespit edip çözüm yollarının geliştirilmesi sağlanacak; 
-        Eğer olumlu anlamda fark var ise, bunun gelecek dönemlerde iyileştirme amaçlı kullanabilmesi sağlanacak. 
-      Çalışanlar kendi kendini değerlendirebilecek, yönetim ise tüm sistemi ve çalışanları ölçüp değerlendirebilecek.  


MODÜL 2: “KAR ARTIRMA YÖNTEMLERİ”
 

AMAÇ: Bu modülün ana amacı, hedeflenen karlılığa ulaşabilmek için, üretim maliyetini etkileyen görünen ve gizli faktörlerin açığa çıkarılması; zaman, işgücü ve malzeme kayıplarını asgariye indirmek için sistem geliştirilmesi, kapasite kullanım oranlarının ve verimliliğin arttırılmasıdır.  

YAPILACAK ÇALIŞMALAR:
 
-        Fiyatlandırma için ön maliyet yapma metotları, ön maliyet formunu oluşturulması
  
-        Bölümlerde (kesim, dikim, finiş vs.) kapasite belirleme çalışmaları
  
-        İş ve zaman ölçümleri ve kayıt sistemleri
  
-        Hammadde, malzeme takip ve kayıpları belirleme
   -
        Üretim dışı faktörlerin karlılığa etkisinin incelenmesi
  
-        Verimlilik tespit çalışmaları
  
-        Verimliliği arttırıcı önlemleri uygulama
  
-        Verimliliği olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması çalışması 
  
-        Yapılan çalışmaların kara yansımalarının ölçülmesi yöntemleri  

ULAŞILACAK SONUÇ:
-         Şirketin karlılığının ölçülmesi
-         İstenen ve beklenen kara ne kadar ulaşılıp ulaşılmadığının ölçülmesi 
-         Elde edilen sonuçlara göre gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması  


 MODÜL 3: “ORTA VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ETKİNLİĞİNİ ARTIRMA”

AMAÇ: Görevleri, ekiplerini yönlendirmek ve yönetmek olan bu kişilerin iş yapmaktan kurtularak hangi yöntemlerle, araçlarla ve nasıl firmalarına daha fazla katkı yapabileceklerini göstermek bu modülün ana amacıdır. 

 
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:
-         Yöneticiler için bilgi toplama ve değerlendirme çalışması
-         Finansal, malzeme ve iş akışı bilgilerinin analiz yeteneğinin kazandırılması 
-         Üretim planlama bölümü ile müşterek çalışma yöntemlerinin aktarılması
-         Yönetici için, iş takibi yöntemleri ve uygulaması
-         Yönetici için, iş akış kontrolü yöntemleri ve uygulaması
-         Günlük bilgi akışı sisteminin oluşturulması
-         Sorun tespiti, analizi ve çözüm üretme
-         Uygulama, yetki devri ve denetleme çalışmaları 

ULAŞILACAK SONUÇ:
Bu modül ile ulaşılan sonuç, yöneticilere, sistemi (tüm kaynakların) etkin yönetebilme beceresi kazandırmaktır.
 

 MODÜL 4: “DIŞ ÜRETİMDE (FASONDA) DOĞRU VE ETKİN ÇALIŞMA” 

AMAÇ: Fason üretimde yapılan hataların kaynağı nedir? Gecikmeler nasıl önlenecek ve kaliteli üretim nasıl sağlanacak? Bunu başaran işletmelerden olmak için neler yapılmalı? Bir işletme için planlanan üretim ile fason üretimi (iç kaynaklar ile dış kaynaklar) arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak için nelerin, nasıl ve kimlerle yapılması gerektiği bu modülün amacıdır. Bunun için uygun sistemin nasıl kurulup yürütüleceği modülün ikincil amacını oluşturmaktadır.  

YAPILACAK ÇALIŞMALAR:
 
-        Fason atölyelerinin kapasitelerinin belirlenmesi, 
  
-        Fason üretim planlamasının detaylı olarak yapılması, 
  
-        Fason takipçinin görevlerini tanımlama ve yetkilendirme,  
  
-        Fason üretimine çıkacak mal, malzeme ve talimatların hazırlanması
  
-        Fason üretiminde giriş, imalat ve iş akışı takibi çalışmasının yapılması
  
-        Fasona ve fasondan bilgi akışı ve takibi (bilginin kime, ne zaman, nasıl ulaşacağının takibi)
  
-        Fason üretimini olumsuz etkileyen faktörlerin tespiti ve en aza indirilmesi
  
-        İşletme, sorumlu fason takipçisi ve fason atölyesi işbirliği ve koordinasyonu
  
-        Fason atölyedeki üretimin kaliteli ve zamanında olmasını sağlamak  

ULAŞILACAK SONUÇ:
-         İşletmeye bağlı olarak üretim yapan fason atölyelerinde denetim, kontrol mekanizmasını işletmek ve verimliliği artırmak ,
-         İşletme veya fason atölyelerden kaynaklanan kar kayıplarını ortadan kaldıracak sistemi oluşturmak,